Regulamin:

 

1. Jeżeli Uczestnik rozpoczął szkolenie w T.E.Prestige i nie podpisał umowy o przeprowadzenie szkolenia lub nie dostarczył podpisanej umowy w formie papierowej na adres: T.E.Prestige Jacek Maciołek ul. Namysłowska 2/80, 50-304 Wrocław to obowiązują poniższe zasady:

Cena za każde rozpoczęte 4 godziny nauki wynosi 1600 zł o ile opłata nie została wniesiona do 4 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.
Opłata ta zmniejsza się do kwoty 400 zł jeżeli płatność zostanie dokonana w przeciągu do 3 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.

2. Dzień zawarcia umowy jest pierwszym dniem szkolenia i wyznacza kolejne terminy płatności.

3. Cena za szkolenie wynosi 1600 zł minus udzielony rabat przypadający na każde 16 godzin szkolenia. Całkowita cena za szkolenie to liczba godzin zegarowych szkolenia podzielona na 16 godzin razy cena 1600 zł pomniejszona o udzielony rabat. Maksymalny okres w miesiącach jak uczestnik może odbywać szkolenia jest wyznaczony poprzez podział liczby godzin szkolenia podzielone przez 16 godzin. Chyba, że zostało to zapisane inaczej we wstępie umowy.

4. Rabat udzielony na szkolenie będzie przysługiwał uczestnikowi wnoszącemu terminowo płatności. W przypadku płatności wnoszonych po terminie za każde siedem dni opóźnienia rabat na szkolenie zostaje zmniejszony o 50 zł. Uczestnik może odzyskać utracony rabat na szkolenie wnosząc kolejne opłaty przed terminem o co najmniej tyle dni ile wynosiło poprzednie opóźnienie.

5. Kolejne wpłaty za szkolenie powinny być dokonywane nie rzadziej niż co 30 dni lub co cztery zajęcia. Obowiązuje warunek zachodzący wcześniej.

6. Na każde zajęcia przypadają 4 godziny. W przypadku, gdy uczestnik nie wykorzysta całych czterech godzin z własnego powodu w trakcie zajęć, zajęcia uważane są jako zajęcia, które się odbyły w pełnym wymiarze. Natomiast jeżeli zajęcia nie odbyły się w pełnym czterogodzinnym wymiarze z powodu prowadzącego uczestnik ma prawo do odrobienia liczy godzin wynikających z różnicy zajęć planowanych i zrealizowanych. Opłata za szkolenie dotyczy możliwości uczestnictwa w szkoleniu. Jeżeli uczestnik nie skorzysta z dostępnych zajęć w terminie określonym umową, opłata za szkolenie jest należna, a brak uczestnictwa w zajęciach przez uczestnika nie zwalnia go z konieczności opłaty za szkolenie.

7. Szkolenia odbywają się wg. Harmonogramu umieszczonego na stronie internatowej: www.prestige.prx.pl/obecnosc/ , aby zalogować się na stronę należy podać swój adres mail-owy jako login, a hasło to numer telefonu podawane w trakcie rejestracji uczestnika lub hasła, które uczestnik ustalił. Na tej samej stronie w zakładce rezerwacja terminów uczestnik ma obowiązek zarezerwować terminy zajęć szkoleń z pośród dostępnych terminów. Szkolenie może odbywać się w systemie nauki stacjonarnej lub online. Zwalniać miejsca można najpóźniej do dnia poprzedzającego zajęcia. Zajęcia, które zostały zwolnione w dniu szkolenia lub gdy uczestnik nie odbył zajęć mimo ich wcześniejszej rejestracji są uważane jako zajęcia, które się odbyły. Pierwsza taka sytuacja jest uznana jako zdarzenie losowe. Połowa zajęć będzie przeprowadzona z trenerem. Druga połowa zajęć może być przeprowadzona z trenerem lub za pomocą tutoriali udostępnianych przez Organizatora na platformie szkoleniowej o wyborze formy nauczania w drugiej części decyduje Organizator.

8. Przy szkoleniu odbywanym w trybie online organizator nie zapewnia oprogramowania uczestnikowi. Nauka online odbywa się w jednym z dwóch sposobów: z trenerem w oparciu o platformę Zoom lub inną wybraną przez organizatora lub za pomocą tutoriala opartego na slajdach. Uczestnik bez pisemnej zgody organizatora nie może nagrywać lub utrwalać zajęć w żadnej formie w tym kopiować slajdów lub robić zrzuty ekranu. Za nagrywanie lub utrwalanie w innej formie niż pisemne notatki uczestnik zapłaci karę wysokości 10 tys. zł na rzecz organizatora. Dotyczy to również zajęć stacjonarnych. W przypadku, gdy uczestnik udostępni połączenie lub nagranie zajęć lub części zajęć innym osobom nie uprawnionym przez organizatora to za każdą z takich osób uczestnik zapłaci dodatkowo kwotę 5 razy większą od określonej w umowie licząc za całe szkolenie.

9. Umowa może być rozwiązana pod warunkiem dopełnienia aktualnie obowiązujących płatności oraz zapłaty połowy należnej kwoty od momentu rozwiązania umowy do końca szkolenia.

10. Wszelkie zmiany i odstępstwa od umowy muszą być dokonane w formie pisemnej.

11. Numer rachunku konta bankowego jest podany na stronie internetowej www.prestige.prx.pl/obecnosc/ widocznej po zalogowaniu wg. Instrukcji zawartej w pkt. 3 i widoczny w zakładce „nr konta”.

12. Sposób nauczania, przykłady a także program i metodologia nauczania jest własnością firmy T.E.Prestige i nie może być powielany przez uczestnika w przyszłości do prowadzenia nauczania w żadnej formie, począwszy od korepetycji lub innych form nauczania. Informacje zdobyte na szkoleniu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do samodzielnej pracy projektowej. W przypadku naruszenia praw autorskich do metod, sposobów czy technik pracy w programie firma T.E.Prestige zażąda opłaty karnej wysokości 20 tys. złotych za każdy miesiąc naruszenia praw autorskich firmy T.E.Prestige.

13. W przypadku opóźnień w płatnościach firma organizator szkolenia wyśle monit w postaci sms-a z informacją o zaległości. Za każdego takiego sms-a uczestnik zapłaci dodatkowo 5 zł. Organizator nie może wysłać więcej niż 10 sms-ó w ciągu miesiąca. W przypadku opóźnienia płatności większej niż jeden miesiąc organizator wyśle monit w postaci informacji mailowej lub listowej za, którą uczestnik będzie zobowiązany zapłacić 20 zł za każde wezwanie. Takie wezwanie Organizator może wysłać nie więcej niż jeden raz w tygodniu.

14. Wszelkie zaległe płatności są traktowane jako zaległości przeterminowane, uczestnik dodatkowo zapłaci odsetki od zaległości w wysokości cztero krotności stopy kredytu lombardowego NBP. W przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego NBP wysokość odsetek ulega automatycznie zmianie.

15. W przypadkach losowych uczestnik szkolenia może zawiesić szkolenie na czas jednego miesiąca jeżeli udokumentuje chorobę lub zdarzenia podobnej rangi w innym przypadku za zawieszone szkolenie należy wnieść opłatę za przerwę w szkoleniu w wysokości 100 zł (opłata ta nie jest wliczana w poczet płatności uczestnika) lub kwotę co najmniej 250 zł kwota ta będzie wliczona do opłat należnych za szkolenie. Uczestnik będzie mógł wrócić na szkolenie po wniesieniu zaległych i ustalić dogodne terminy do odbycia nauki dla obu stron.

16. W przypadku nieodpowiedniego zachowania na szkoleniu, przeszkadzaniu w prowadzeniu zajęć prowadzącemu lub innym uczestnikom zajęć prowadzący zajęcia po wcześniejszym ostrzeżeniu może wyprosić uczestnika z zajęć lub odłączyć uczestnika w trakcie szkolenia online. Zajęcia takie są uważane za takie, które się odbyły. W przypadku powtarzających się niewłaściwych zachowań na szkoleniu uczestnik może zostać usunięty definitywnie ze szkolenia. W takim wypadku opłata za szkolenie jest wymagana.

17. Na zakończenie szkolenia uczestnik na życzenie może otrzymać darmowe zaświadczenie o odbytym kursie. Wystawienie Certyfikatu odbywa się na podstawie zaliczonego egzaminu. Przystąpienie do egzaminu jest dodatkowo płatne i nie ma nic wspólnego z płatnościami za szkolenie. Do egzaminu można przystąpić niezależnie od szkolenia jednak w takim wypadku liczba godzin na certyfikacie będzie obejmowała tylko godziny przeznaczone na przygotowanie do egzaminu. Dodatkowo uczestnik wykona Projekt zaliczeniowy i na podstawie dobrze wykonanego projektu otrzyma Certyfikat świadczący o odbytym szkoleniu. Wykonane projekty mogą być wykorzystywane do reklamowania firmy T.E.Prestige oraz Prestige-Projekty. Aby otrzymać certyfikat uczestnik musi się po niego złościć samodzielnie na zakończenie szkolenia. Certyfikat taki musi być odebrany w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty przewidywanej zakończeniu kursu określonej w umowie. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje niewystawieniem Certyfikatu.

18. Wszystkie materiały (tekstury, modele, elementy systemu nauczania, pliki itp) udostępniane uczestnikom w trakcie szkolenia maja wyłącznie charakter edukacyjny i nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. Materiały te są udostępniane tylko na czas szkolenia. Nie mogą być udostępniane lub przekazywane osobom trzecim. Złamanie zasad licencyjnych może skutkować odpowiedzialnością karną.

19. W przypadku, gdy uczestnik odbył już ustaloną liczbą godzin szkolenia i nadal uczęszcza na zajęcia przedłużając tym samym okres nauki, to zapłaci za każdy rozpoczęty miesiąc nauki kwotę jaką ponosił za poprzednie miesiące.

20. Uczestnik szkolenia zapłaci za wszelkie szkody jakie wyrządził w trakcie szkolenia umyślnie bądź nie umyślnie.

21. W trakcie szkolenia zabrania się spożywania posiłków lub picia napojów w szczególności korzystając z laptopów.

 

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest T.E.Prestige ul. Wawrzyńca 21/62 , 31-060 Kraków. Adres do korespondencji to T.E.Prestige Jacek Maciołek ul. Namysłowska 2/80 , 50-304 Wrocław.