Polityka prywatności T.E. Prestige
I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest T.E.
Prestige Jacek Maciołek, z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 21/62 031-060,
posługującą się numerem NIP 5991039186 zwany dalej T.E. Prestige. Kontakt T.E.
Prestige w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem
e-mail: te_prest@op.pl
II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, T.E. Prestige
przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z
prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych
osobowych.
W celu wykonania wyceny usługi oraz wykonania usługi przetwarzamy takie dane
osobowe jak:
* imię
* nazwisko
* adres poczty elektronicznej
* nr telefonu
* adres zamieszkania
* data rejestracji
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.b RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe jeżeli są one konieczne do wykonania umowy
lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
W celu przesyłania powiadomień e-mail oraz kontaktu
telefonicznego przetwarzamy takie dane osobowe jak:
* imię
* nazwisko
* adres poczty elektronicznej
* nr telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku
interesem firmy jest informowanie klienta o czynnościach związanych z
realizacją usługi).

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji
księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe jak:
* imię i nazwisko,
* firma,
* adres zamieszkania lub adres siedziby,
* numer NIP,
W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru
klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane
osobowe, jak:
* imię,
* adres e-mail,
ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki
dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli
zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do
celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu
bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1
lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie
przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych
Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem
Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w
tym przypadku interesem T.E. Prestige jest posiadanie wiedzy na temat osób,
które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);
W celu udzielenia rabatu (po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o
świadczeniu usług drogą elektroniczną) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
* imię,
* płeć,
* adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej
zgody;
W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie
dane osobowe, jak:
* imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
* adres zamieszkania (jeżeli został podany),
* numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
* adres e-mail,
* IP,
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku
interesem T.E. Prestige jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą
ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób
trzecich);
W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
* imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
* adres e-mail,
— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6
ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym
sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony
interes (w tym przypadku interesem T.E. Prestige jest posiadanie danych
osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług,
np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);
W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie
internetowej należącej do T.E. Prestige, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
* data i godzina odwiedzin strony,
* rodzaj systemu operacyjnego,
* przybliżona lokalizacja,
* rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
* czas spędzony na stronie,
* odwiedzone podstrony,
* podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator
Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku
interesem T.E. Prestige jest poznanie aktywności klientów na stronie
internetowej);
W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie
informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą
prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy
pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na
wykorzystanie cookies);
W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
* adres IP,
* data i czas serwera,
* informacje o przeglądarce internetowej,
* informacje o systemie operacyjnym
— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym
korzystaniu ze strony należącej do T.E. Prestige. Administrowanie stroną
internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby
możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.
f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem
Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w
tym przypadku interesem T.E. Prestige jest administrowanie stroną
internetową);
W celu zamieszczenia przez Pana/Panią komentarza na stronie internetowej pod
opublikowanym artykułem przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
* imię lub nick,
* numer IP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w
tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie komentarza jest równoczesnym
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych);
W celu zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach przetwarzamy takie
dane osobowe, jak:
* imię, ewentualnie nazwisko,
* zawód,
* wiek.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w
tym przypadku przyjmujemy, że zamieszczenie opinii jest równoczesnym
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych).
III. Cookies
1. T.E. Prestige na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty,
wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na
komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą
być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do
innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej
przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są
niewystarczające, prosimy o kontakt):
• zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu
uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z
panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed
dostępem osób nieupoważnionych;
• wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki
cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można
było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi
dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie.
Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i
poszczególnych podstronach;
• stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak
odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony
najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów
wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania
tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort
przeglądania stron;
• utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to
pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na
inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co
sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
• tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby
przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej
(jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które
treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale
ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji
użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy
narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk
użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z
niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu
użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce
Google) i w całej sieci;
• korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy
tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym
serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy
korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.
3. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez
dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować
Pana/Pani tożsamości.
4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie
cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o
wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie
wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić
ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną
obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu
cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
5. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej,
czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie
obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze
strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej
podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z
funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.
IV. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w
każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, to w tym celu wystarczy :
• wysłać maila bezpośrednio na adres te_prest@op.pl
3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie
zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego
momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo
przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z
prawem dotychczasowego przetwarzania.
V. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od
Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych
danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie
korzystania z usług szkoleniowych realizowanych przez naszą firmę.
2. Aby zlecić wykonanie usługi jaką jest uczestnictwo w szkoleniu, konieczne
jest podanie imienia nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz telefonu —
bez tego nie jesteśmy w stanie przekazać Pani/Panu informacji potrzebnych do
uczestnictwa w szkoleniu oraz poinformować Panią/Pana o sposobie realizacji
usługi.
3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie
imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania — bez tego nie jesteśmy w stanie
wystawić poprawnie dokumentu sprzedaży usługi jaką jest szkolenie.
4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych
z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie
jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego
VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
VII. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy
innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania
danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy
Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom współpracującym z nami, którzy
realizują usługi, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie
ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu
prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane
osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego
niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem
udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy
przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie
i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie
nieuprawnionej.
VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy.
IX. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych
osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby
osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną
nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani
danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub
zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację.
Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru
danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem
takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
3. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie
informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
* trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu
zawarcia i wykonania umowy;
* 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od
tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
* 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy
wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
* 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem
obowiązków z prawa podatkowego;
* do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie
dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na
podstawie zgody;
* do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu
przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
* do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej
niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do
celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną
internetową.
4. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie
danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych
osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z
istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym
nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia
danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w
przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje
są rozpatrywane indywidualnie.
5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na
potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani
zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może
zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić
termin przedawnienia swojego roszczenia.
X. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
* dostępu do swoich danych osobowych;
* sprostowania danych osobowych;
* usunięcia danych osobowych;
* ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
* sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
* przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych
osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a
zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich
spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po
wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest
konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili
przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych
osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych
Osobowych (zostały one wymienione w punkcie I) w związku z Pana/Pani
szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami
możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
* istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w
stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
* istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po
otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
6. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
* wysłanie maila bezpośrednio na adres te_prest@op.pl
XI. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z
obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
XII. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują
przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności
zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018